Sveriges advokatsamfund har yttrat sig över förslaget till antagande av rambeslut om utbyte av uppgifter ur kriminalregister, Ds 2008:49.

Advokatsamfundet avstyrker att upplysningsskyldigheten skall omfatta alla fällande domar. Uppgiftsskyldigheten bör istället enligt samfundets mening begränsas till exempelvis domar som avser viss närmare angiven allvarlig brottslighet eller som inneburit att gärningsmannen ådömts fängelse. I övrigt har Advokatsamfundet ingen erinran mot att riksdagen godkänner det inom Europeiska unionen upprättade utkastet till rambeslut.

Samfundet riktar också kritik mot den snabba och rättsosäkra lagstiftningsprocess som tillämpats.

Läs remissvaret!