Kungörelse

Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond

Stiftelsen har som andrahandsändamål att lämna bidrag till utbildning eller fostran av behövande barn till ledamöter, förutvarande ledamöter och avlidna ledamöter.

Härmed kungörs möjligheten att söka bidrag enligt stiftelsens andrahandsändamål

Ansökningshandlingarna skall vara stiftelsen tillhanda senast den 15 september 2008.

Sänd ansökan per e-post till: jonas.hultgren@advokatsamfundet.se alternativt per brev till: Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond, Att: Jonas Hultgren, Box 27321, 102 54 Stockholm.

Till ansökan skall fogas redogörelse för sökandens ekonomi – inkomster, utgifter, tillgångar och skulder, kopia av senast lämnade deklaration samt eventuell annan information som sökanden bedömer ha betydelse.

Stiftelsens sekreterare, Jonas Hultgren,
kan nås på tel. 08-459 03 00.

Stockholm den 18 augusti 2008
Styrelsen