Advokatsamfundets styrelse har i dag - helt i enlighet med tidigare förslag - beslutat att anta nya Vägledande regler för god advokatsed samt en kommentar till regelverket. Styrelsen beslutade, i enlighet med Fullmäktiges beslut, att inte anta någon undantagsregel beträffande intressekonflikter vid controlled auctions.

Det nya regelverket kommer att träda i kraft den 1 januari 2009.

Den kommentar till regelverket, som redan finns utlagd på hemsidan, kommer att genomgå vissa språkliga justeringar och läggs i slutligt skick ut senare.

Vägledande regler om god advokatsed antagna av Advokatsamfundets styrelse den 29 augusti 2008