Utredningen om förvärv och förvaltning av hyresfastighet har i dag överlämnat sitt betänkande Ägande och förvaltning av hyreshus (SOU 2008:75) till justitieminister Beatrice Ask. Utredaren Lars Dirke, hovrättsråd vid Svea hovrätt, som gjort en översyn av  lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. (förvärvslagen) och bostadsförvaltningslagen, föreslår att förvärvslagen avskaffas. För att inte hyresgäster ska bli drabbade av en sämre hyresfastighetsförvaltning, föreslår utredningen ett flertal förändringar i bostadsförvaltningslagen.

De förändringar i bostadsförvaltningslagen som föreslås för att tillgodose hyresgästernas intressen är bland annat följande:
- Under en övergångsperiod om två år från det att en fastighetsägare förvärvat en hyresfastighet, ska det vara lättare än i dag att åstadkomma ett beslut om tvångsförvaltning eller åläggande att lämna över förvaltningen till någon annan (förvaltningsåläggande). Lättnaden uppnås genom att det under övergångsperioden ställs lägre krav på bevisningen än annars.
- Det ska också bli lättare att få till stånd ett beslut om förvaltningsåläggande. I detta syfte föreslås också att förvaltningsåläggande ska kunna meddelas vid en lägre grad av missförhållanden än vad som är fallet för tvångsförvaltning.
- En förändring föreslås också för att göra tvångsförvaltaruppdrag mer attraktivt.

Utredningen föreslår att upphävandet av förvärvslagen och ändringarna i bostadsförvaltningslagen ska träda i kraft den 1 juli 2009.