Sammanfattningsvis anser Advokatsamfundet att möjligheterna till skuldsanering för aktiva enskilda näringsidkare bör utökas i förhållandet till vad som föreslås i delbetänkandet. Advokatsamfundet avstyrker också föreslagna ändringar i konkurslagen.

Vad gäller skuldsanering för enskilda näringsidkare delar samfundet utredarens uppfattning att det bör införas ett enhetligt regelverk som inte gör åtskillnad mellan olika kategorier av överskuldsatta gäldenärer. Sedan tidigare förutsätts att verksamheten skulle ha karaktären av ett ”extraknäck” för att skuldsanering skulle komma i fråga. Kravet att verksamhetens omfattning ska vara ringa utvecklades i förarbetena till §5 (tidigare §4) i skuldsaneringslagen.

Men även enskilda näringsidkare vars verksamhet inte är så begränsad bör enligt Advokatsamfundets mening kunna komma i fråga för skuldsanering, och därför föreslås att kravet i §5 i skuldsaneringslagen stryks.

Advokatsamfundet delar även utredarens uppfattning vad gäller skuldernas ålder, vilken man inte anser bör beaktas särskild vid skälighetsprövningen, enligt §4 tredje stycket, skuldsaneringslagen. En förändring i den frågan skulle kunna ge seriösa företagare möjlighet att snabbare komma tillbaka som egenföretagare. Samfundet förordar även en mer flexibel reglering av löptiden för betalningsplanen.

Vad gäller de föreslagna förändringarna i konkurslagen anser Advokatsamfundet att gränsdragningen mellan konkurs- och skuldsaneringsinstitut även fortsättningsvis bör upprätthållas, och avstyrker därför förändringar där. Att lägga bedömningsansvaret om gäldenären är kvalificerat insolvet på konkursförvaltaren innebär onödigt dubbelarbete, eftersom den bedömningen ändå ska göras i samband med betydligt mer komplicerade bedömningar i skuldsaneringsförutsättningarna.

Även förslaget att förvaltaren enligt 7 kap §17 konkurslagen ska redogöra för omständigheter som kan vara av betydelse för skuldsaneringsförutsättningarna anses innebära onödigt dubbelarbete. Dessutom riskerar förhållandet mellan gäldenär och konkursförvaltare att påverkas på ett otillbörligt sätt.