Rapporten som gjordes av Brottsförebyggande rådet, Brå, var beställd av Rikspolisstyrelsen för att undersöka om och i så fall hur polisens utredningsinsatser skulle kunna förbättras så att fler anmälningar om relationsvåld mot kvinnor kan klaras upp och leda till åtal.

Cirka 30 procent av de anmälda fallen går vidare till åtal. Den siffran skulle kunna höjas till åtminstone 40-50 procent, om polisen bara hörde fler vittnen och dokumenterade skador i högre utsträckning än i dag, enligt Brå:s rapport. 

Rapporten, som bygger på en genomgång av material från 600 ärenden från fyra polismyndigheter, visar även att det finns påtagliga skillnader mellan de olika myndigheterna när det gäller hur man arbetar med den här typen av ärenden.

De som har högre uppklaring förhör i större utsträckning tillgängliga vittnen och ser till att kvinnans skador blir dokumenterade. De är också bättre på att få kvinnan att samarbeta i utredningen.

– Det är naturligtvis svårt att uppskatta exakt hur många fler ärenden som skulle leda till åtal om polisen förbättrade sitt resultat optimalt, men det är tydligt att det finns en potential att öka uppklaringen, säger Fredrik Marklund som arbetat med studien.

Brå bedömer att mellan 40 och 50 procent av ärendena har förutsättningar att leda till åtal – att jämföra med dagens 30 procent.

Studien visar också att chansen för att en anmälning ska leda till åtal minskar än mer om kvinnan har utländsk bakgrund. Kvinnor med utländsk bakgrund verkar enligt studien också allmänt mer missnöjda med bemötandet från polisen.

Ladda ner rapporten här.