Advokatyrket:

 • Medverkan från nämndemän när kammarrätten avgör socialförsäkringsmål avskaffas. (Socialförsäkringsutskottet 2008/09:6)
 • Antalet ledamöter från arbetsgivare och fack halveras vid diskrimineringsmål i Arbetsdomstolen. Domstolen ska bestå av fem ledamöter, där parterna har en ledamot vardera. Om parterna begär det kan tvisterna avgöras av sju ledamöter, där arbetsgivare och fack har två ledamöter vardera. (Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:6)
 • Migrationsverket, Försäkringskassan, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Statens pensionsverk, Centrala studiestödsnämnden, Arbetsförmedlingen, arbetslöshetskassorna och kommunernas socialnämnder får direktåtkomst till elektroniska uppgifter hos varandra. (Konstitutionsutskottet 2008/09:2)
 • Försöket med alkolås som villkor för att rattfyllerister ska få tillbaka körkortet fortsätter till och med den 31 december 2012. (Trafikutskottet 2008/09:5)
 •  I väntan på en ny lag om polisens register förlängs de regler som gör att polisen får ha personregister efter tillstånd från Datainspektionen, till utgången av 2009. (Justitieutskottet 2008/09:8)
 •  Lagen som används i första hand av Säpo för att utreda samhällsfarliga brott som spioneri, kapning och terrorism utvidgas. Säpo kan använda telefonavlyssning av misstänkta också i utredningar om brott mot medborgerlig frihet, företagsspioneri för främmande makts räkning och finansiering av allvarliga brott, som terrorism. (Justitieutskottet 2008/09:3)
 • Den tillfälliga lag som ger polisen rätt att använda hemlig kameraövervakning i brottsutredningar blir permanent. (Justitieutskottet 2008/09:3)
 • Arbetsmiljölagen gäller även för arbete i arbetsgivarens hushåll. (Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:5)
 • En ny diskrimineringslag förbjuder också diskriminering på grund av ålder eller könsöverskridande identitet. Alla förbud mot diskriminering gäller också i offentlig anställning och vid värnplikt. En ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen, ersätter DO, Jämo, HO och HomO. (Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:7)
 • Försvarets radioanstalt får bedriva signalspaning i både eter och kabel. Det innebär att FRA kan ”avlyssna” exempelvis e-post. Den 1 oktober får FRA också tillgång till teleoperatörernas trafik. (Försvarsutskottet 2007/08:15)

Advokater som företagare/arbetsgivare:

 • Bolagsskatten sänks från 28 till 26,3 procent. De så kallade 3:12-reglerna ändras så att företagare kan ta ut mer som vinst i stället för arbetsinkomst. Samtidigt stoppas räntesnurror i koncerner. (Skatteutskottet 2008/09:19)
 • Företag får längre tid på sig att räkna av utländsk skatt från den skatt som de betalar i Sverige. Tidsgränsen utökas från tre till fem år. (Skatteutskottet 2008/09:17)
 • Arbetsgivaravgifterna sänks till 31,42 procent av lönen, medan egenavgifterna som egna företagare betalar sänks till 29,71 procent. För dem som är under 26 år blir de sociala avgifterna betydligt lägre: 15,49 procent i arbetsgivaravgifter och 15,07 procent i egenavgifter. (Socialförsäkringsutskottet 2008/09:5)
 • Lagen om skiljemannakonventionen ändras för att inkludera de två nya EU-medlemmarna Bulgarien och Rumänien. Skiljemannakonventionen reglerar så att det inte blir dubbelbeskattning vid justeringar av inkomster mellan företag i en koncern som verkar i flera medlemsstater. (Skatteutskottet 2008/09:8)
 • Företagshypotek återinförs, och statens förmånsrätt för återkrav för lönegaranti slopas. Vid företagshypotek används företagets lösa egendom som säkerhet för lån, och långivaren har företräde framför oprioriterade fordringar vid en konkurs. Företagsinteckningar kan utfärdas elektroniskt.
  Civilutskottet 2008/09:5 och 7

Övrigt:

 • Det blir tillåtet att ta hem mer taxfree-vin vid resor från ett land utanför EU. Kvoten höjs från två till fyra liter. Det blir en begränsning av hur mycket starköl man får ta med, 16 liter. Samtidigt slopas kvoterna för parfym, luktvatten, kaffe och te. Skatteutskottet 2008/09:15