Förstärkningen innebär en viktig effektivisering av samarbetet inom Europa i kampen mot den grova och den gränsöverskridande brottsligheten. Eurojust bildades 2002, bland annat på svenskt initiativ.

Det nya Eurojustbeslutet innebär bland annat att medlemmarna i Eurojust ska ha en minimibehörighet att besluta om bland annat brådskande åtgärder.

Eurojusts beslutande organ, kollegiet, ges uppgiften att lösa jurisdiktionskonflikter mellan medlemsstaterna. Rådbeslutet innebär också att medlemsstaterna ska inrätta ett nationellt samordningssystem som länkas till Eurojust för att koordinera det arbete som utförs av flera nationella kontaktpunkter.

Genom rådets beslut förtydligas och stärks också det europeiska rättsliga nätverket EJN:s roll. EJN inrättades 1998 och består av företrädare för nationella brottsbekämpande myndigheter.