Utredningen ska bland annat visa vilken inverkan användning av tvångsmedel enligt de båda lagarna har på den personliga integriteten.

Vad gäller den andra lagen ska utredaren även föreslå en bestämmelse för att begränsa de brottsbekämpande myndigheternas möjlighet att avlyssna telefonsamtal med mera, mellan en enskild och dennes försvarare men även läkare, präster, journalister och andra yrkesgrupper som omfattas av tystnadsplikt.

Utredningen syftar främst till att analysera om lagarna har fått avsedd effekt, om de uppfyller de brottsbekämpande myndigheternas behov samt om kontrollmekanismerna och övriga rättssäkerhetsgarantier är tillräckliga.

Inom kort kommer regeringen att utse en särskild utredare för utvärderingen. Uppdraget ska redovisas senast den 31 juli 2009. Direktivet kommer att publiceras på regeringens hemsida strax efter trettondagshelgen.