Advokatsamfundet har yttrat sig över promemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43). Den föreslagna lagen reglerar, med några få undantag, all polisens behandling av personuppgifter i den brottsbekämpande verksamheten vid Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna och Ekobrottsmyndigheten, och ska ersätta polisdatalagen.

Advokatsamfundet anser inte att förslaget ska läggas till grund för en ny lag, utan efterlyser en bättre genomlysning av hur lagändringarna påverkar den personliga integriteten. I remissvaret skriver man bl.a. att:
”Den föreslagna regleringen av persondataskyddet i den brottsbekämpande verksamheten har utformats så att verkningarna från integritetssynpunkt blir synnerligen svåra att överblicka. Enligt Advokatsamfundets bedömning bör regleringens närmare avgränsningar, bl.a. av skilda uppgiftssamlingar och olika former för åtkomst samt omfattningen därav, ytterligare genomlysas innan förslagen läggs till grund för författningsändringar.”

I sitt remissvar uttrycker samfundet också kritik mot den allt mer komplexa struktur som de olika registerlagarna håller på att skapa. Advokatsamfundet föreslår att dessa olika registerlagar ersätts med en gemensam lag – en ”MyndighetsPuL” för att få ett mer samlat grepp om myndigheternas personuppgiftshantering.

Läs Advokatsamfundets remissvar.

Till Ds 2007:43