Brå har på regeringens uppdrag undersökt diskriminering inom rättsväsendet. Undersökningen visar att diskriminering förekommer i alla delar av rättskedjan, bland exempelvis poliser, åklagare, försvarsadvokater och domare. Även brottsoffer med utländsk bakgrund diskrimineras och har sämre möjligheter att få sin sak prövad i domstol. För att komma till rätta med problem som bland annat beror på kommunikationssvårigheter bör rättstolkarnas status höjas. Även rekryteringen av personer med utländsk bakgrund måste öka liksom fler utbildningar i mångfalds- och diskrimineringsfrågor inom rättsväsendets myndigheter. 

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg säger att tillgången på utbildade tolkar är oerhört viktigt för att säkerställa rättsäkerheten i svenska domstolar. Även rekryteringen av personer med utländsk bakgrund, främst inom polisen, kan göra stor skillnad i mötet med personer med utländsk bakgrund som kan ha negativa erfarenheter av polisen i andra länder.
— Brås rapport visar att diskriminering förekommer såväl inom polisens operativa verksamhet som under förundersökningen och i den dömande processen. Det framgår av rapporten att personer med utländsk härkomst har sämre förutsättningar. Det är allvarligt eftersom rättväsendet har till uppgift att garantera allas likhet inför lagen. Diskriminering i rättsprocessen kan inte ses isolerat från övriga samhället, säger Anne Ramberg.