• Vilket förtroende har advokater och deras huvudmän för domstolarna i Sverige?
  • Hur blir advokater och deras huvudmän bemötta av personalen i domstolarna?

Detta är exempel på frågor som den statliga ”Förtroendeutredningen” försöker besvara genom en enkätundersökning. Utredningen genomför samtidigt en motsvarande undersökning riktad till allmänheten och till åklagare. Dessutom ställer utredningen i en enkätundersökning riktad till domare och nämndemän frågor rörande samma förtroende- och bemötandeaspekter.

För att ge en rättvisande bild är det viktigt att så många advokater och biträdande jurister som möjligt av dem som uppträder i domstolarna svarar på enkätfrågorna. Enkäten har skickats till samtliga ledamöter och biträdande jurister.

En referensgrupp, där Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg ingår, har också knutits till utredningen.

Förtroendeutredningen har i uppdrag att kartlägga hur kommunikationen mellan domstolarna och medborgarna fungerar och att överväga hur denna kommunikation kan utvecklas.

Mer information och enkäten finns på Advokatnätet
(inloggning krävs).