Högsta domstolen ändrar hovrättens beslut om ersättning till en av de två advokaterna i det så kallade Bobby-målet. HD beviljade prövningstillstånd i målet, där hovrätten kraftigt sänkt ersättningen till de båda försvararna,

I tingsrätten fick den ene advokaten ersättning för 436 timmar och den andra för 350 timmar. Men Justitiekanslern överklagade beslutet, och hovrätten ansåg vid sin prövning att 360 respektive 300 timmar var en rimligare tidsåtgång.

Högsta domstolen gör en annan bedömning, och ger den första advokaten ersättning enligt hans yrkande, för 436 timmar. HD skriver i sin dom:
”Vid en samlad bedömning, där också målets speciella karaktär måste beaktas, bör den tidsåtgång som PO angett anses rimlig. Han skall därför tillerkännas begärd ersättning för arbete vid tingsrätten, dock med en ”korrigering av beräkningen av mervärdesskatten.”

Den andre advokatens överklagande vann dock ingen framgång. HD avslog hans begäran, med hänvisning till att kostnadsräkningen var allt för knapphändig.

Läs HD:s dom