Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss om ökade möjligheter för etablerade jurister att adjungera som ledamot i domstol. Sådana anställningar bör enligt regeringen bli ett permanent inslag i domstolarnas verksamhet.

Mot denna bakgrund föreslås i lagrådsremissen att möjligheten för Sveriges advokatsamfund att medge undantag från kravet att advokater inte får inneha anställning i domstol tydliggörs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.

Läs lagrådsremissen!