Regeringen har idag fattat beslut om en lagrådsremiss till ny konkurrenslag. Regeringen föreslår bland annat att det ska bli möjligt att meddela näringsförbud till VD eller annan ledande person i företaget för allvarliga kartellsamarbeten. Den som avslöjar en kartell för Konkurrensverket eller hjälper verket att utreda en överträdelse kan slippa näringsförbud.

Näringsförbudet förväntas ge en preventiv effekt genom att de som bedöms ha störst möjlighet att påverka företagets agerande får ett särskilt ansvar.

Förslaget om näringsförbud vid kartellsamarbete lades fram i en utredning under 2006. Advokatsamfundet var i sitt remissvar kritiskt till tanken, och avstyrkte förslaget.

Läs Advokatsamfundets remissvar!