Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen om en ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården - öppen psykiatrisk tvångsvård. Förslaget berör personer som vårdas inom sluten psykiatrisk vård eller sluten rättspsykiatrisk vård men som inte är i behov av att vara tvångsintagna på sjukvårdsinrättning. Med den nya lagen kan patienter skrivas ut på villkor att de följer särskilda föreskrivna villkor. Kommunerna får 525 miljoner kronor för att utveckla den nya vårdformen som föreslås träda i kraft 1 september 2008.

Syftet med den nya vårdformen är att underlätta för personer som vårdats inom ramen för Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, eller Lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV, att komma tillbaka till samhället. Patienter som vårdas enligt den föreslagna vårdformen får en individuellt anpassad vårdplan där särskilda villkor kan föreskrivas. Det kan exempelvis handla om att personen åläggs att regelbundet uppvisa att han eller hon sköter sin medicinering, inte överträder eventuella besöksförbud eller återfaller i missbruk.  

Chefsöverläkaren vid den klinik där patienten vårdas får enligt regeringens förslag ansöka om öppen psykiatrisk tvångsvård. Beslut fattas av allmän förvaltningsdomstol och ska alltid vila på en medicinsk bedömning. Vården ska ske i nära samarbete mellan hälso- och sjukvården och kommuner.

Regeringen föreslår också en ändring i sekretesslagen som innebär att uppgifter om en enskild som vårdas enligt LPT eller LRV ska kunna lämnas, utan hinder av sekretess mellan myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, om det behövs för att den enskilde ska få nödvändig vård, behandling eller annat stöd.

Prop. 2007/08:70 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården