Du som arbetar som biträdande jurist eller advokat på advokatbyrå och ännu inte fyllt 40 år representerar advokatyrkets framtid. Det är du tillsammans med dina jämnåriga som kommer att forma advokatrollen och dess villkor. Mycket har hänt på kort tid. EU-inträdet och globaliseringen har ur många aspekter påverkat samhället och därmed vårt yrke starkt.

Du har möjlighet och ansvar att bidra till utformningen av den framtida advokatrollen. Om du tillsammans med Advokatsamfundet önskar delta i detta arbete är Du en av dem som jag gärna skulle vilja träffa, dels för att lyssna på dina yrkesmässiga synpunkter och önskemål, dels för att berätta om vad Advokatsamfundet är och kan göra för dig. Ock inte minst vad du kan göra för Advokatsamfundet.

Tillväxten på advokatbyråerna uppgår till ca 40 procent på tio år. Samtidigt är rörligheten mycket hög. Nettoökningen av advokater är vid en internationell jämförelse låg. Många lämnar yrket för att gå till bolag eller offentlig verksamhet. Det är angeläget att advokatbyråerna uppfattas som en attraktiv arbetsmiljö, med bra villkor, för att kunna attrahera de bästa juristerna och långsiktigt behålla dem i yrket.

Målet är att skapa möjligheter för de yngre att på olika sätt stärka sitt engagemang och därmed sin ställning i Advokatsamfundet. Det är därför viktigt att öka inflytandet från biträdande jurister och yngre advokater. Av den orsaken har jag tagit initiativ till att skapa ett forum som kan främja goda relationer mellan kolleger och öka förståelsen, samt kunskapen om varandra och de olika betingelser under vilka vi verkar. Men framför allt som kan bidra till att utveckla advokatrollen och dess betydelse i samhället.

Jag avser därför att inrätta en rådgivande grupp bestående av 10 - 15 unga biträdande jurister och advokater. Dessa bör komma från stora och små byråer, ha olika inriktning och vara geografiskt representativa. Uppgiften är att ge råd i strategiska frågor och medverka vid genomförande av olika projekt. Detta arbete har jag redan påbörjat. Gruppen ska sammanträda ca fem gånger per år på kansliet. Några av de frågor som ska behandlas är: Hur kan vi främja advokatyrkets utveckling?, Hur skall utbildning och kompetensutveckling utformas?, Hur kan svenska advokater påverka nationellt och internationellt? Arbetsvillkor, Hur kan vi främja en ökad andel kvinnliga delägare?, Karriärplanering, Advokatens roll i samhället, Yrkesrollen, Intern och extern kommunikation, Advokatetik m.m.

Härutöver är det min avsikt att tillsammans med avdelningarna utveckla former för de yngres engagemang genom bl.a. månatliga sammankomster m.m. Några avdelningar har redan kommit långt i detta hänseende.

I anslutning till kommande årsmöten i avdelningarna och fullmäktigemöte kommer därför särskilda sammankomster med biträdande jurister och yngre advokater att anordnas i Stockholm, Göteborg, Lund och Örebro. Särskild kallelse kommer skickas ut per mail och annonseras på Advokatsamfundets intranät. Avsikten är att berätta om detta projekt och att lyssna på dina erfarenheter, synpunkter och idéer om hur vi bäst ska utveckla advokatyrket och advokatens roll i framtiden. Det är min förhoppning att du kommer.

Anne Ramberg
Advokatsamfundets generalsekreterare
anne.ramberg@advokatsamfundet.se