Ett grundlagsfäst skydd för den personliga integriteten, förbud mot att fotografera människor i privata miljöer utan deras samtycke och en årlig skrivelse till riksdagen om integritetsskyddet. Det är huvudförslagen när Integritetsskyddskommittén överlämnar sitt huvudbetänkande till justitieminister Beatrice Ask.
– Förslaget är viktigt för att det betonar att medborgarnas personliga integritet har ett egenvärde. Integriteten får för första gången ett ansikte. Dessutom ökar överensstämmelsen med Europakonventionen, sa kommitténs ordförande Olle Abrahamsson vid en presskonferens i Rosenbad.

Den parlamentariska Integritetsskyddskommittén tillsattes i april 2004 för att ta ett helhetsgrepp på lagstiftning som rör den personliga integriteten, till exempel om avlyssning och övervakningskameror. Kommittén fick bland annat i uppgift att överväga om regeringsformens 2 kap 3§ om integritetsskydd behövde förändras. I mars 2007 konstaterade man i ett delbetänkande att integritetsskyddet är bristfälligt reglerat på en rad rättsområden, mycket på grund av att integritetsskyddsaspekterna inte beaktas tillräckligt när lagstiftningen utarbetas.

Integritetsskyddskommittén vill komplettera regeringsformen med ett stadgande som säger att varje medborgare är skyddad gentemot det allmänna mot intrång som sker i hemlighet eller utan samtycke och som i betydande mån innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. I praktiken innebär detta att alla integritetsbegränsande åtgärder måste prövas mot proportionalitetsprincipen och underställas den särskilda procedur som regeringsformen föreskriver vid rättighetsinskränkande lagstiftning. Fler lagar kommer på detta vis att kunna skjutas upp av riksdagen, på samma vis som förslaget om hemlig rumsavlyssning och preventiva tvångsmedel. Det nu aktuella förslaget om FRA:s signalspaning skulle till exempel omfattas av denna grundlagsregel, men eftersom grundlagsändringen kan träda i kraft tidigast 2011 faller de förslag som nu diskuteras utanför.

Integritetsskyddskommittén vill också förbjuda integritetskränkande fotografering. I brottsbalken införs en bestämmelse om olovlig fotografering, som i princip gör det förbjudet att utan lov fotografera eller filma personer som befinner sig på privata platser, som omklädningsrum, hotellrum och provhytter. Däremot kommer det fortfarande inte att behövas samtycke för att få fotografera personer som befinner sig i en miljö där vem som helst kan iaktta dem, till exempel på gator och torg, allmänna färdmedel, skolgårdar, arenor, varuhus, restauranger och badstränder. Fotografering som är försvarlig med hänsyn till omständigheterna ska under alla förhållanden vara tillåten. Ett typexempel är att någon behöver fotografera en person i en privat miljö för att dokumentera ett brott.

Kommitténs förslag är enhälligt.
– Det ger särskild tyngd åt förslagen, konstaterade ordföranden Olle Abrahamsson.

Vänsterpartiets ledamot i kommittén, Alice Åström, är också nöjd med att man uppnått enighet. Hon konstaterade dock vid presskonferensen att det även i fortsättningen handlar om avvägningar, där behovet ställs mot integritetsskyddet.
– Vi har lämnat ett verktyg för att hantera det och lyft debatten, men vi har sett att olika partier hittills gjort helt olika proportionalitetsbedömningar. Min oro är ju att det även på områden där skyddsregeln tillämpas idag finns stora brister.

SOU 2008:3 Skyddet för den personliga integriteten - Bedömningar och förslag