Regeringen överlämnar i dag ett förslag på en ny sammanhållen diskrimineringslag till Lagrådet. Den nya lagen ersätter jämställdhetslagen och sex andra diskrimineringslagar och föreslås träda i kraft 1 januari 2009.

Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Regeringen föreslår också att en ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen, inrättas för tillsynen över den nya lagen. Genom den nya ombudsmannen avvecklas verksamheten hos de nuvarande fyra ombudsmännen mot diskriminering.