Advokatfullmäktige beslutade i juni 2005 om en översyn av  de vägledande reglerna om god advokatsed. En arbetsgrupp, Etikommittén, tillsattes för detta. Etikkommittén redovisade slutligt sitt uppdrag till Advokatsamfundets styrelse den 24 oktober 2007.

Läs mer om Etikkommitténs förslag!

Advokatsamfundets styrelse har behandlat Etikkommitténs förslag. Vid sammanträdet den 24 januari 2008 beslutade styrelsen om ett förslag till nya Vägledande regler om god advokatsed. Styrelsen har dock inte fattat något beslut i frågan om ett undantag från reglerna om intressekonflikt vid controlled auctions (se regeln [3.8 bis]), då styrelsen har delad uppfattning i frågan om dispens ska kunna meddelas eller inte.

Styrelsens förslag, liksom förslag till dispensvillkor, kommer att redovisas vid lokalavdelningarnas årsmöten och på 2008 års fullmäktigemöte. Advokatsamfundets styrelse fattar därefter beslut om att anta nya Vägledande reglerna om god advokatsed.

Det nya regelverket kommer sannolikt att kunna träda i kraft den 1 januari 2009.

Styrelsens förslag: Vägledande regler om god advokatsed

Kommentar: Vägledande regler om god advokatsed