Advokatsamfundet avstyrker förslaget att riksdagen skall godkänna det inom Europeiska unionen framförhandlade utkastet till rambeslut om ändring i rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism. Enligt samfundets remissvar lider redan den lag som nu ska utvidgas av allvarliga brister och är oklar på flera sätt. Advokatsamfundet anser det olämpligt att utvidga det straffbara området rörande terroristbrott innan dessa brister åtgärdats.

Läs Advokatsamfundets remissvar!