Målet rör en markägare i Norrbotten som begärde att få sin fastighet undantagen från ett viltvårdsområde eftersom han ville jaga själv på egen mark Begäran avslogs av viltvårdsområdesföreningen. Även länsstyrelsen avslog överklagandet med hänvisning till att undantag inte kunde medges med stöd av lagen om viltvårdsområden. Länsrätten gick på samma linje och beslutet fastställdes sedan prövningstillstånd vägrats i kammarrätten och i regeringsrätten.
Mannen klagade då till Europadomstolen och åberopade bland annat artikel 1 i tilläggsprotokollet till Europakonventionen som handlar om skydd för egendom.

Europadomstolen beslutade att inte ta upp målet till prövning. Den fann att beslutet att vägra mannen undantag från att ingå i viltvårdsområdet inte var oproportionerligt i förhållande till syftet att främja viltvården och att den enskildes grundläggande rättigheter inte hade blivit kränkta.

Nilsson mot Sverige
(Ansökan nr 11811/05, beslut den 26 februari 2008)

Sammanfattning av domen från UD