Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda om det finns behov av regler om sekretess för uppgifter i ärenden om anställning av myndighetschefer. Utredaren ska kartlägga i vilken omfattning som viljan att anmäla intresse för anställning som myndighetschef påverkas av att uppgifterna i en sådan anmälan blir offentliga. Utredaren ska vid behov ge förslag på ändringar i sekretesslagstiftningen samt ev. andra åtgärder.

Till särskild utredare har kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell förordnat Thomas Rolén, född 1959. Han är president vid kammarrätten i Stockholm och har tidigare bl.a. varit generaldirektör vid Domstolsverket samt expeditionschef vid Justitiedepartementet.

Uppdraget ska redovisas den 1 februari 2009.