Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Sverige fälls för långsam handläggningstid i domstol

Dom från Europadomstolen

Efter att en bank inlett en tvistemålsprocess angående fordran mot ett äkta par, väckte paret skadeståndstalan mot banken och yrkade ersättning för den skada som de ansåg att banken orsakat deras bolag på grund av kontraktsbrott. Tingsrättsprocessen som inleddes 1995 avslutades i april 2001 då tingsrätten dömde till bankens fördel. Svea hovrätt fastställde tingsrättens dom i februari 2002. Domstolsprocessen från tingsrätt till det att Högsta domstolen nekade prövningstillstånd tog nästan 8 år. Makarna klagade till Europadomstolen över att de inte fått prövning inom skälig tid och åberopade artikel 6.1. i Europakonventionen.

Europadomstolen slår fast att domstolarnas handläggning varit för lång och att Sverige kränkt klagandenas rätt till rättegång inom skälig tid. Svenska staten ska ersätta paret med 2 000 € (ca. 19 000 SEK).

Rey m.fl mot Sverige
(Ansökan nr 17350/03, dom den 20 december 2007)

Sammanfattning av domen från UD