Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter

Proposition om informationsutbyte för att motverka bidragsbrott.

För att motverka bidragsbrott och andra felaktiga utbetalningar föreslår regeringen förbättrade möjligheter till elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter. Det är innebörden av den proposition som regeringen i dag har överlämnat till riksdagen.

Förslaget innebär att många myndigheter får lämna och ta emot information i elektronisk form inför beslut om ersättningar och bidrag. Det gäller Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Migrationsverket, Skatteverket, Statens pensionsverk och Kronofogdemyndigheten. Även arbetslöshetskassorna och kommunernas socialnämnder är inblandade, de sistnämnda dock endast som mottagare av uppgifter.

Reformen föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.

Prop. 2007/08:160 Utökat elektronsikt informationsutbyte