I dag finns den svenska lagstiftningen mot diskriminering i jämställdhetslagen och sex andra lagar. Skyddet mot diskriminering är olika starkt beroende på vilken diskrimineringsgrund det handlar om. I den nya diskrimineringslagen finns utöver de tidigare diskrimineringsgrunderna också två nya: ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck.
 
Förbudet att diskriminera ska gälla på tio olika samhällsområden. Nya områden är bland annat offentlig anställning, värnplikt och civilplikt. Alla diskrimineringsgrunder gäller inte på alla samhällsområden. Främst gäller det diskriminering på grund av ålder som ska vara förbjuden i arbetslivet i vid mening och inom utbildningsverksamhet.
 
Den som har diskriminerats ska kunna få diskrimineringsersättning. Ersättningen ska både vara en ersättning för kränkningen och avskräcka från diskriminering.

En ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen, ska kontrollera att lagen följs. Samtidigt avvecklas de nuvarande ombudsmännen Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Handikappombudsmannen och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning.
 
Diskrimineringsombudsmannen ska ha rätt att i domstol föra talan för en enskild person som anser sig ha blivit diskriminerad. Genom en ny regel får vissa intresseorganisationer också en sådan möjlighet.
 
Den nya lagen ska börja gälla den 1 januari 2009.
 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vänder sig emot att arbetsgivare ska göra jämställdhetsplaner, lönekartläggning och handlingsplan för jämställda löner bara vart tredje år i stället för som i dag varje år. Partierna motsätter sig även att reglerna om planer bara ska gälla för arbetsgivare med minst 25 anställda och inte som i dag arbetsgivare med minst 10 anställda.

Ett starkare skydd mot diskriminering, prop. 2007/08:95

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2007/08:AU7