Förslaget har sin bakgrund i den kritik som har riktats mot att aktiebolagslagens bestämmelser om fusion i några fall har missbrukats för att genomdriva tvångsförvärv av aktier. På så sätt har majoritetsaktieägare kunnat ta över bolag utan att följa de regler som, till minoritetsaktieägares skydd, gäller vid tvångsinlösen av aktier.

I propositionen föreslås att minoritetsaktieägare i ett bolag som fusioneras upp i ett annat bolag alltid ska ha rätt till aktier i det senare bolaget. Vidare föreslås att det bolag som genom fusion ska ta över ett annat bolag inte ska få delta i beslutet när det senare bolaget tar ställning till frågan om fusion.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.

Prop. 2007/08:155 Skärpta fusionsregler