Sänk kravet på minsta aktiekapital i privata aktiebolag från 100 000 till 50 000. Det föreslår särskilde utredaren, advokaten och jur. dr. Carl Svernlöv som idag lämnat ett delbetänkande till regeringen.

Carl Svernlöv fick i oktober 2007 uppdraget att som särskild utredare ta ställning till flera frågor, bland annat om kravet på lägsta tillåtna aktiekapital för privata aktiebolag bör sänkas. Resultatet av övervägandena presenteras i det i dag överlämnande delbetänkandet. Utredningen kommer att fortsätta sitt uppdrag med att bland annat föreslå förenklingar för aktiebolagen samt att överväga behovet av en ny företagsform utan personligt betalningsansvar för näringsverksamhet i liten skala.

I dagsläget gäller för ett privat aktiebolag att aktiekapitalet måste uppgå till minst 100 000 kronor. Ett argument som anförts för en förändring av kapitalkravet är att det finns en ökande tendens inom EU att bilda bolag i andra medlemsstater och därefter driva verksamheten genom en filial i hemlandet. Det konstateras i delbetänkandet att antalet filialer i Sverige med bolagsregistrering i andra länder är lågt och att detta därför inte är ett övertygande argument för att ta bort eller radikalt sänka minimigränsen för aktiekapitalet. Däremot bedöms det i delbetänkandet att den lagstadgade miniminivån för aktiekapitalet kan ha betydelse för den enskildes val av företagsform och att en ökad tillgänglighet till aktiebolagsformen talar för en sänkning av kapitalkravet.

Delbetänkandets huvudförslag går ut på att kravet på minsta aktiekapital i privata aktiebolag sänks från 100 000 kr till 50 000 kr. Denna nivå, som historiskt är mycket låg, har bestämts utifrån en avvägning mellan intresset av att fler mindre företag ska kunna välja att bedriva sin verksamhet i aktiebolagsform och de olika effekter som en sänkning kan innebära. Det är exempelvis fråga om effekter för kapitalkravets funktion som seriositetsspärr eller effekter innebärande avtalsvis ökade krav från vissa borgenärer på exempelvis säkerheter.
 
I delbetänkandet föreslås också en möjlighet till successiv inbetalning av aktiekapitalet vid nybildning av privat aktiebolag. Minst en fjärdedel av aktiekapitalet ska betalas in vid bolagets bildande och att resterande får inbetalas inom den tid som bestäms i stiftelseurkunden. I det alternativa förslaget ingår även en möjlighet att samtidigt sänka minimikapitalet till 50 000 kr.

Aktiekapital i privatal aktiebolag, SOU 2008:49