Advokatsamfundet avstyrker i sitt remissvar över betänkandet Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning (SOU 2007:76) de förslag som går utöver EU:s datalagringsdirektiv.

Advokatsamfundet konstaterar att Sverige genom EU-medlemskapet är skyldigt att implementera direktivet, men påpekar också att det innebär ett paradigmskifte att staten vidtar tvångsmedel mot medborgare som inte misstänks för brott. Förslaget om lagring av trafikdata är ett exempel på detta, liksom lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott som antogs under 2007.

I sitt remissvar skriver Advokatsamfundet bland annat:
”Frågan som Advokatsamfundet vill lyfta är om insamlandet av denna enorma mängd uppgifter från personer som till det alldeles övervägande antalet inte är misstänkta för brott verkligen kan anses stå i rimlig proportion till det ändamål som implementeringen av direktivet tar sikte på. Lagringen kommer att beröra i stort sett alla medborgare. Uppgifterna kommer att lagras under en betydligt längre tid än vad som är tillåtet i dag. En ökad informationsvolym innebär dessutom allmänt sett en ökad risk för läckage. En annan fara med lagring av så stora mängder information är risken för ändamålsförskjutningar.”

Läs Advokatsamfundets remissvar!