Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för och lämpligheten av att på en myndighet – ny eller befintlig – samla den tillsyn som krävs enligt det s.k. tredje penningtvättsdirektivet. Statskontoret har nu överlämnat rapporten Tredje penningtvättsdirektivetn– tillsyn och organisation (2008:2).

Statskontoret föreslår att Fastighetsmäklarnämnden, Finansinspektionen, Lotteriinspektionen, Revisorsnämnden och Sveriges Advokatsamfund förblir ansvariga tillsynsorgan för respektive område i enlighet med det förslag som presenterades i utredningen Genomförandet av tredje penningtvättsdirektivet (SOU 2007:23). Utredningen föreslår också en speciell samordningsnämnd för att samordna tillsynen.

Läs rapporten!