Advokatsamfundet har yttrat sig över betänkandet Straffnivåutredningen – Straffskalan för mord (SOU 2007:90) och tillstyrker de föreslagna lagändringarna för vuxna lagöverträdare. Det kan, enligt samfundet, finnas ett behov att nyansera straffmätningen i de fall där straffvärdet överstiger tio års fängelse.

Däremot är Advokatsamfundet negativt till utredningens förslag att skärpa straffskalan från högst 10 till högst 14 års fängelse för unga brottslingar. I remissvaret skriver samfundet bland annat:
”Skadorna av ett långt frihetsberövande för unga lagöverträdare kan bli oreparabla och innebär ett avsteg från principen om en human kriminalpolitik. Enligt svensk straffrättstradition har därför alltid unga lagöverträdare bedömts lindrigare med hänvisning till sin ålder och utveckling. Att införa en straffskärpning med den angivna motiveringen är ett avsteg från gällande principer. Advokatsamfundet avstyrker förslaget.”

Läs Advokatsamfundets remissvar!

Straffnivåutredningen – Straffskalan för mord (SOU 2007:90)