Dagens system med ersättning till advokater med offentliga uppdrag har stora brister och borde reformeras. Det skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i ett brev till justitieminister Beatrice Ask.

Flera undersökningar visar att beräkningen av timkostnadsnormen, som utgör grundet för ersättningen till bland annat försvarare och målsägandebiträden, vilar på felaktiga grunder. Advokatsamfundet vill helst att timkostnadsnormen helt tas bort, men om detta inte sker måste den räknas upp så att advokaterna får en rimlig ersättning för sitt arbete. Detta är nödvändigt för att trygga tillgången på advokater verksamma inom humanjuridiken i framtiden.

I brevet skriver generalsekreterare Anne Ramberg bland annat:
”Om staten önskar värna om en fri och obunden advokatkår måste förutsättningar skapas för att ge skickliga advokater möjlighet att verka inom humanjuridikens område och inom ramen för detta arbete få skälig ersättning för nedlagt arbete. Ett system som tillgodoser rimliga krav på lönsamhet och som främjar ett effektivt arbetssätt måste skapas. En fri och obunden advokatkår som kan tillhandagå allmänheten med kompetent biträde i olika rättsliga angelägenheter är ett viktigt inslag i en rättsstat. För att trygga detta för framtiden krävs att regeringen nu omgående vidtar väsentliga förändringar.”

Läs brevet!

Bilagor (PDF, 5 MB)

Läs mer om Advokatsamfundets tidigare arbete för en förändring av timkostnadsnormen.