”Effektiv rättskipning är av största betydelse från rättssäkerhetssynpunkt”, skriver Kerstin André angående de långa handläggningstiderna, enligt Riksdag & Departement.

Förvaltningsdomstolarna, länsrätter och kammarrätter, har fått ett ökat antal mål att hantera. Men i och med olika beslut inom EG-rätten har domstolarna också fått nya typer av mål på sina bord. Resultatet har blivit att allt fler ärenden hamnat på hög.

Ärenden som inte har förturskaraktär, som skattemål och socialförsäkringsmål, riskerar att bli liggande i flera år. Det kan i förlängningen leda till svårigheter för myndigheterna som inte får några prejudikat att förhålla sig till, varnar man i ämbetsberättelsen, som nu har överlämnats till Riksdagen. Inom Regeringsrätten pågår för närvarande arbete med att försöka komma till rätta med de långa handläggningstiderna. 

Enligt Europakonventionen har en person rätt att få sin sak prövad inom rimlig tid. Handläggningstider på upp till två år har godtagits i Europadomstolen, men gränsen för vad som är acceptabelt varierar beroende på ärendets komplexitet.