Det så kallade tredje penningtvättsdirektivet (2005/60/EG) skulle egentligen ha varit implementerat i samtliga nationella rättsordningar inom EU redan den 15 december 2007. I oktober lämnade regeringen ett förslag för granskning till Lagrådet. Förhoppningen är att en proposition snabbt ska antas och att den nya lagstiftningen skall träda i kraft 1 mars 2009.

Lagrådsremissen innehåller två lagar, en ny penningtvättslag samt en lag om tillsyn, som dock i sig inte kommer att vara tillämplig på advokater eller biträdande jurister. Förslaget innebär för advokaternas del tre större förändringar.

  • Kravet på klientkontroll blir mer omfattande, men också mer flexibelt, beroende på vilken klienten är, vilken typ av transaktion det gäller och vilket land transaktionen görs i.
  • Det i dag gällande undantaget för advokater som innebära att en advokat efter 24 timmar har rätt och en etisk skyldighet att informera klienten om att rapportering om misstänkt penningtvätt, försvinner och ersätts av ett absolut meddelarförbud.
  • Kraven på advokatbyråerna att ha goda rutiner för att upptäcka penningtvätt skärps och Advokatsamfundet ges en tillsynsfunktion för att se till att penningtvättsregleringen efterlevs hos ledamöterna.

Läs lagrådsremissen!