Insynsutredningen har i dag överlämnat delbetänkandet Partsinsyn och ny teknik i domstol m.m., SOU 2008:93, till justitieminister Beatrice Ask. Utredningen föreslår bland annat hur parters insyn avseende videoinspelade domstolsförhör med parter och bevispersoner ska regleras.

Utredaren Sigurd Heuman föreslår att det i rättegångsbalken klargörs att en part i ett mål eller ärende i allmän domstol alltid har rätt att genom uppspelning i domstolens lokaler ta del av en ljud- och bildupptagning av ett förhör som hållits i domstol. Sekretess för uppgifter i upptagningen kan inte inskränka den rätten.

Enligt förslaget får domstolen i stället - om den finner det lämpligt - på begäran lämna ut en kopia av ljud- och bildupptagningen till parten själv eller till en försvarare, ombud eller annan företrädare för parten. Om det behövs för att eliminera risken för missbruk, får mottagaren av en kopia åläggas straffsanktionerat förbehåll som förbjuder mottagaren att kopiera, sprida eller annars hantera kopian på ett sätt som inte behövs för att ta tillvara partens intressen i målet eller ärendet. En försvarare eller ett ombud kan till exempel förbjudas att låta sin klient själv hantera kopian eller att med en mobiltelefonkamera göra en avbild av ljud- och bildupptagningen. Ett förbehåll kan också innebära krav på att kopian lämnas tillbaka till domstolen sedan målet eller ärendet slutligt avgjorts.

Utredningen föreslår också vissa ändringar i 12 kap. 4 § sekretesslagen som reglerar förutsättningarna för sekretess för uppgifter i domar och andra domstolsbeslut. Förslagen innebär bland annat att eventuell sekretess för en misstänkts eller en målsägandes identitet inte upphör bara för att en domstol beslutar att förordna en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde.

Partsinsyn och ny teknik i domstol m.m., SOU 2008:93