I dag finns närmare 950 000 företagsinteckningar till ett sammanlagt värde av mer än 618 miljarder kronor. Förvarandet av dessa pappersbundna företagsinteckningsbrev medför stora kostnader och olägenheter för t.ex. banker och andra kreditinstitut.

Elektroniska företagsinteckningsbrev ska utfärdas genom att den företagsinteckning som svarar mot inteckningsbrevet registreras i ett särskilt register. Där registreras uppgift om vem som har rätt att råda över företagsinteckningsbrevet, dvs. vem som "innehar" det elektroniska företagsinteckningsbrevet. Det ska även vara möjligt att omvandla pappersbundna företagsinteckningsbrev till elektroniska sådana. Tillstånd ska krävas för att få registreras som innehavare av ett elektroniskt företagsinteckningsbrev.

Bolagsverket ska föra inteckningsbrevsregistret och att kommunikationen med registret ska kunna ske elektroniskt.

Ett motsvarande system finns redan för pantbrev för fast egendom (pantbrevsregistret).

De föreslagna ändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2009.