För att minska skatten har företag ibland överlåtit fastigheter till eller från handelsbolag till underpriser. Skatteplaneringen minskar skatten, trots att det inte föreligger någon förlust i ekonomisk mening för företaget. Regeringen vill nu avskaffa möjligheterna till skattefria underprisöverlåtelser av tillgångar till och från handelsbolag.

Lagrådsremissen innehåller även förslag till förändringar av de särskilda skattereglerna för byggnadsrörelser och handel med fastigheter. Även dessa regler har missbrukats för att undvika skatt.

Förslagen har tidigare aviserats av regeringen genom en skrivelse till riksdagen den 17 april 2008. Den ökning av skatteintäkterna som uppkommer genom att skatteplanering förhindras ska enligt regeringen användas för att sänka företagsskatter.

Läs lagrådsremissen