Utredningen föreslår att revisorer ska ha ett subsidiärt och proportionellt ansvar i förhållande till styrelseledamöter och verkställande direktör (VD). Om en revisor och en styrelseledamot eller VD:n medverkat till samma skada, ska talan om ersättning för skadan först föras mot styrelseledamoten eller VD:n. Revisorns skadeståndsansvar ska endast kunna prövas på talan av styrelseledamot eller VD. Vidare föreslås att revisorns skadeståndsansvar för varje uppdrag ska vara begränsat till 2 500 prisbasbelopp d.v.s. omkring 100 miljoner kr. Denna begränsning ska dock inte gälla skada som revisorn vållat uppsåtligen eller genom brott.

Förslaget om ett subsidiärt ansvar innebär att revisorerna kommer att löpa lägre risk att bli ålagda skadeståndsskyldighet. I kombination med den föreslagna takregeln kommer det att sänka revisionsbolagens försäkringspremier avsevärt. Detta kan förväntas leda till lägre revisionsarvoden.

Revisorers skadeståndsansvar (SOU 2008:79)