Den 27 december 2009 träder lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden och viss annan lagstiftning som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (det s.k. tjänstedirektivet) i kraft.

Tjänstedirektivet innehåller bestämmelser om administrativ förenkling, etableringsfrihet och fri rörlighet för tjänsteleverantörer, tjänstemottagarnas rättigheter och tjänsternas kvalitet samt bestämmelser om administrativt samarbete mellan medlemsländerna. Advokater omfattas av direktivet och lagstiftningen. Regleringens effekter för advokatverksamhet bedöms dock som relativt begränsade. Advokater omfattas bara till den del de särskilda direktiv som sedan tidigare reglerar advokatverksamhet inte är tillämpliga. Den begränsade effekten på advokatverksamhet till följd av genomförandet av tjänstedirektivet beror alltså till stor del på att direktivet är subsidiärt till befintliga särskilda advokatdirektiv.

Advokatverksamhet berörs av direktivet och genomförandelagstiftningen främst i fråga om informationsskyldigheter gentemot klient, marknadsföring, yrkesansvarsförsäkringar, samarbete samt informationsutbyte.

I praktiskt hänseende kommer direktivet och lagstiftningen i första hand att påverka advokatens informationsplikt gentemot klienten. Här uppställs skärpta krav på information till klienten rörande uppdraget, pris och andra kostnader för uppdraget, advokatens verksamhet, m.m. Informationsplikten innebär bl.a. en skyldighet för advokater att ange principerna för sin debitering, något som också kommit till direkt uttryck i de advokatetiska reglerna.

Med anledning av att direktivet och lagstiftningen omfattar advokatverksamhet, har Advokatsamfundet tagit fram promemorian Genomförande av tjänstedirektivet – ett advokatperspektiv, som behandlar den nya lagstiftningen om tjänster på den inre marknaden och innehåller några rekommendationer för advokatverksamhet.

Promemorian är tänkt att fungera som en introduktion till den nya lagstiftningen. Avsikten är även att promemorian ska kunna vägleda hur en advokat praktiskt bör agera i vissa fall. Promemorian klargör därför Advokatsamfundets ståndpunkter i vissa frågor och innehåller därtill några rekommendationer och handlingsråd.

Till promemorian