Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 13 februari 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över E-offentlighetskommitténs delbetänkande Säkerhetskopiors rättsliga status (SOU 2009:5).

Advokatsamfundet delar kommitténs bedömning att den lämpligaste metoden för att reglera frågan om insynsrätt
beträffande säkerhetskopior är att undanta säkerhetskopior från begreppet allmän handling. Enligt Advokatsamfundet väger de negativa aspekterna av att säkerhetskopior kan bli föremål för offentlighetsinsyn över de positiva intresset av offentlighet. Som kommittén funnit bör frågan regleras genom att uttryckligt undantag i 2 kap. 10 § TF.

Läs remissvaret!