Sveriges advokatsamfund har nu yttrat sig över Grundlagsutredningens betänkande En reformerad grundlag
(SOU 2008:125).

Advokatsamfundet tillstyrker i huvudsak utredningens förslag och välkomnar att parlamentarisk enighet uppnåtts i konstitutionella grundläggande frågor. På några områden vill dock samfundet se vidare utredning eller ytterligare förändringar.

Advokatsamfundet hemställde utan resultat under utredningen om att advokater och Advokatsamfundet skulle tillförsäkras sitt oberoende i grundlagen. De skäl som Grundlagsutredningen anfört mot detta förslag är enligt Advokatsamfundets uppfattning inte helt övertygande. Advokatsamfundet anser därför att denna fråga bör bli föremål för särskild utredning under det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Advokatsamfundet argumenterar i remissvaret också för behovet av en författningsdomstol. Detta framstår enligt remissvaret som än mer angeläget när kvaliteten på såväl beredning som på den materiella lagstiftningen försämras. En författningsdomstol skulle utgöra ett skydd för de grundlagsfästa fri- och rättigheterna.

Advokatsamfundet välkomnar utredningens förslag att stärka fri- och rättigheterna i regeringsformen. Samfundet delar utredningens uppfattning att integritetsskyddet behöver reformeras och anser att detta bör göras i enlighet med Integritetsskyddskommitténs förslag.

Läs Advokatsamfundets remissvar!

En reformerad grundlag (SOU 2008:125)