Advokatsamfundet avstyrker samtliga tre modeller för ny tryck- och yttrandefrihetsreglering som lagts fram i betänkandet Ny yttrandefrihetsgrundlag? (SOU 2010:68). Enligt samfundets remissvar finns det visserligen problem med dagens teknikberoende grundlagar, men detta räcker inte i sig för att man ska överge en ordning som i stora delar fungerar bra.

I remissvaret skriver Advokatsamfundet bland annat att:
”Alla samhällen har en rättslig tradition som skapar den rättskultur som ligger till grund för ett lands författning, lagstiftning och rättstillämpning. En stark tryck- och yttrandefrihet är en bekräftelse på ett väl fungerande demokratiskt samhälle. Den yttrandefrihetsrättsliga grundlagsregleringen ska främja en vital yttrandefrihet och samhällsdebatt. Regleringen ska vidare främja en effektiv massmedial granskning av maktutövning bl.a. genom ett formaliserat utpekande av en ansvarig, där andra kan medverka i eller meddela sig med media utan att riskera rättsliga påföljder. Sverige har ur detta perspektiv en av världens mest generösa och väl fungerande yttrande- och tryckfrihetslagstiftningar.´

Yttrandefriheten i Sverige, liksom i övriga Europa är dock satt under press. Som exempel kan nämnas PUL, förbudet att uppmana till terroristbrott och annan allvarlig brottslighet, s.k. grooming, barnpornografi, dataintrång, spriding av det rättsliga ansvaret på nätet, datalagring och FRA. Inskränkningar för intagna på anstalt att läsa viss litteratur är ett annat uttryck för en begränsning av yttrandefriheten. Till detta kommer inskränkningar i offentlighetsprincipen och utvidgning av sekretessen. Det är bl.a. i den kontexten man ska analysera de överväganden och de tre modeller som presenteras i delbetänkandet.”

Vidare skriver Advokatsamfundet att:
”Innan man överväger att rasera ett väl förankrat och från demokratiska utgångspunkter i huvudsak väl fungerande system bör man noga utreda hur man, inom ramen för nuvarande lagstiftning, kan komma tillrätta med de tillkortakommanden som kombinationen med TF och YGL ändå uppvisar.”

En sådan utredning saknas enligt remissvaret i betänkandet, och samfundet avstyrker därmed att någon av de presenterade förslagen.

Till Advokatsamfundets remissvar.

Ny yttrandefrihetsgrundlag? (SOU 2010:68)