Advokatsamfundet har anmält chefen för Gotlands tingsrätt, lagman Mikael Mellqvist, till justitieombudsmannen. Samfundet skriver att man finner ”anledning till stark oro över hur Gotlands tingsrätt leds”. 

Vidare uppfattar man Mellqvists förhållningssätt till rättssäkerhet och advokater och deras roll som bekymmersam. Mellqvists hantering av vissa frågor ger ett tydligt uttryck för en ”bristande förståelse för grundläggande rättsstatliga principer och grundläggande fri- och rättigheterna”.  Samfundet menar att hans agerande ”i vissa delar står i direkt strid med gällande rätt”.

Bakgrunden är att hösten 2009 meddelade Mellqvist att Gotlands tingsrätt hade för avsikt att mer regelmässigt hålla förhör med vittnen via telefon. Samfundet påtalade att detta stred mot 5 kapitlet 10 § i rättegångsbalken eftersom alla som deltar i en rättegång som regel ska infinna sig i rättssalen. Bara om det finns särskilda skäl kan en person delta via telefon- eller videoförhör. Mellqvist hävdade vidare att det inte var nödvändigt med muntlig inställelse för advokater till huvudförhandling och att de advokater som insisterade på detta inte skulle få någon ersättning.

I Advokatsamfundets anmälan till justitieombudsmannen finns också en punkt som handlar om Datainspektionens tillsynsbeslut från juni 2012. Gotlands tingsrätt förelades att upphöra med att publicera uppropslistor som innehöll namn på fysiska personer som är parter i mål och ärenden på domstolens webbplats eftersom publiceringen strider mot personuppgiftslagen.

Gotlands tingsrätt vill också, av besparingsskäl, skicka förundersökningsprotokoll endast med e-post till advokaterna. Detta strider mot rättegångsbalken och samfundet har tidigare skrivit till lagmännen i alla tingsrätter i det här ärendet.

Det finns en viss förståelse från advokatsamfundets sida för lagmannens ”snabbhets- och effektivitetstänk”, men man konstaterar i anmälan att detta inte får ske ”på bekostnad av den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet”.

Läs mer