Utredningen Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet föreslår att polisen ska få möjlighet att använda hemlig teleavlyssning och hemlig kameraövervakning för att förhindra och utreda nya kategorier av brott som rör spioneri. Syftet är att stärka skyddet i svensk lag mot främmande makts underrättelseverksamhet.

Advokatsamfundet har beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet och har haft samfundets generalsekreterare Anne Ramberg som expert i utredningen. Samfundet skriver i sitt remissyttrande att man är medveten om att det finns ett behov av att ändra lagstiftningen, men att Advokatsamfundet inte kan ansluta sig till förslaget i alla dess delar. Detta gäller särskilt de föreslagna begränsningarna i den grundlagsskyddade yttrande- och informationsfriheten, samt ändringar i tryckfrihetsförordningen och i yttrandefrihetsgrundlagen. I denna del avstyrker Advokatsamfundet förslagen. Detsamma gäller förslagen om utökad användning av tvångsmedel, särskilt när det gäller ändringar i lagen om åtgärder för att förhindra allvarliga brott, som också avstyrks.

Även Datainspektionen riktar kritik mot förslaget i sitt yttrande och menar att det saknas en analys som belyser vilka konsekvenser lagförslaget har för skyddet av den personliga integriteten.

2010 ändrades den svenska grundlagen blands annat i syfte att säkerställa att ”lagar, som inskränker integritetsskyddet endast får genomföras om det intresse, som ska tillgodoses, är så starkt och integritetsskyddsintresset så förhållandevis svagt att inskränkningen framstår som proportionerlig”.

Advokatsamfundets remissyttrande