I sitt remissvar över Finansdepartementets promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014 avstyrker Advokatsamfundet kraftigt förslaget om att ändra de så kallade 3:12-reglerna.

Enligt förslaget i promemorian ska lönebaserat utrymme beräknas bara för delägare som äger en andel som motsvarar minst 5 procent av kapitalet i företaget.

Advokatsamfundet framhåller att förslaget bygger på ett allvarligt missförstånd om hur 3:12-reglerna används. Enligt samfundet skulle förslaget inte åtgärda det överutnyttjande av reglerna, som regeringen påstår förekommer, på ett ändamålsenligt sätt.

Dessutom skulle förslaget medföra snedvridning mellan olika företag som driver samma eller likartad verksamhet, vilket skulle leda till en skattedriven uppdelning av väl fungerande företag. Det skulle gynna utländska företag på bekostnad av svenska företag.

Uppdelningen skulle också ge svenska advokatbyråer starkt försvagad konkurrenskraft i förhållande till utländska advokatbyråer, skriver Advokatsamfundet, som menar att förslaget medför förödande sidoeffekter.

I remissvaret anvisar Advokatsamfundet flera sätt att åtgärda den påstådda överkompensationen av vissa delägare. Enligt samfundet skulle det vara minst ingripande och mest ändamålsenligt att ändra beräkningen av löneunderlaget, till exempel genom att sänka taket för storleken på det lönebaserade utrymmet. Det skulle förhindra att delägare i fåmansföretag tar ut mycket stora belopp som kapitalbeskattad utdelning i förhållande till det egna löneuttaget – men utan de negativa konsekvenser som Finansdepartementets förslag skulle innebära, och dessutom konkurrensneutralt.

Advokatsamfundet är också kritiskt till den korta remisstiden för ett förslag som rör så komplicerade regler som 3:12-reglerna och ifrågasätter om den är förenlig med det beredningskrav som föreskrivs i regeringsformen.

Advokatsamfundets remissvar, med detaljerad utveckling av varför samfundet avstyrker förslaget