Propositionen med namnet ”Ändringsförslag på tryck- och yttrandefrihetens område” kom den 19 november och behandlar några av de ändringar i tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och brottsbalken som Yttrandefrihetskommittén (Ju 2003:04) har föreslagit.

Utöver förändringen i ärekränkningsmål och skyddet för den personliga integriteten föreslås att brottsbalkens krav på särskilda skäl för att väcka allmänt åtal för förtal och förolämpning ska tas bort. Effekten blir att åklagare och Justitiekanslern lättare kan bistå enskilda som förtalats på internet.

Propositionen föreslår också att målsäganden ska slippa betala motpartens rättegångskostnader i tryck- eller yttrandefrihetsmål när målsägandens talan ogillats men hon eller han haft särskild anledning att få sin sak prövad.

Grundlagsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015 och övriga lagändringar den 1 juli 2014.

 

Läs propositionen

Advokatsamfundets yttrande