Advokatsamfundet har nu lämnat sitt remissvar på betänkandet Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet (SOU 2013:39). Och Advokatsamfundet säger bestämt nej till att flera av förslagen läggs till grund för lagstiftning.

Vissa delar av förslagen är Sverige enligt konventionen om IT-relaterad brottslighet skyldigt att genomföra, konstaterar Advokatsamfundet. Men förslagen har stora brister, och kan i förlängningen hota viktiga fri- och rättigheter, menar samfundet, som ifrågasätter att nyttan med de föreslagna åtgärderna verkligen kan uppväga dessa inskränkningar.

Advokatsamfundet riktar sig i sin kritik särskilt in sig på förslagen om bevarandeföreläggande och föreläggande om att lämna upplysning om ett datasystems funktioner.

Bevarandeföreläggande innebär att åklagare eller undersökningsledare ska kunna meddela ett förläggande om att uppgifter som finns lagrade i elektronisk form ska bevaras. Föreläggandet ska kunna riktas mot såväl företag och organisationer som privatpersoner. Advokatsamfundet kallar förslaget ”ett oacceptabelt införande av skyldigheter för företag och enskilda att bistå de brottsutredande myndigheterna”. 

Samfundet konstaterar också att, så som förslaget är utformat, även personer som omfattas av tystnadsplikt, som försvarsadvokater, ska kunna utsättas för ett sådant föreläggande. Detta utgör en ”allvarlig urgröpning av det skydd för förtroligheten mellan försvararen och klienten som hittills gällt och ansetts grundläggande för såväl advokatens roll i rättssamhället som för rättsstaten som sådan” enligt Advokatsamfundet. I remissvaret skriver man också att det helt enkelt är ”orimligt att ett sådant förslag skulle få genomslag i svensk lagstiftning.” Förslaget hotar också journalisters grundlagsfästa källskydd. 

Föreläggande om att lämna upplysning om ett datasystems funktioner innebär att det blir möjligt att förelägga en person som har kunskap om ett datasystem att lämna upplysningar om systemet när detta krävs för att ett beslut om husrannsakan ska kunna verkställas. Advokatsamfundets skriver att ” Emellertid framstår det som onaturligt och främmande att någon hos systemägaren, som senare eventuellt ska bli föremål för tvångsmedlen husrannsakan och beslag, genom föreläggandet åläggs en skyldighet att aktivt medverka till tvångsmedlens genomförande. Tvärtom är det naturligt i en rättsstat att tvångsmedel genomförs utan krav på att den som utsätts ska vara aktivt behjälplig med genomförandet därav.”

Utöver kritiken mot flera av förslagen betonar Advokatsamfundet i remissvaret också behovet av att öka kunskaperna på IT-området inom rättsväsendet om förslagen genomförs. För rättssäkerhetens skull måste också försvarare i ett tidigt skede få tillgång till elektroniskt material som kan samlas in med stöd av den nya lagen. Försvarare bör också ges möjlighet att anlita egna tekniska experter för att granska materialet, skriver Advokatsamfundet.

Till Advokatsamfundets remissvar 

Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet (SOU 2013:39)