Liksom Advokatsamfundet riktar Datainspektionen i sitt remissvar hård kritik mot vissa av förslagen i betänkandet Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet (SOU 2013:39).

Datainspektionen ifrågasätter framför allt utredningens förslag att bland andra polisen vid en husrannsakan ska kunna förelägga en person att lämna ut uppgifter, som lösenord och dekrypteringsnycklar, som kan behövas för att komma åt ett visst IT-system. Denna typ av föreläggande är, enligt Datainspektionen, inte nödvändigt för att Sverige ska uppfylla kraven i konventionen. Skälet är i stället att det skulle underlätta för polis och åklagare. Datainspektionen konstaterar dock att utredningen inte redovisat någon analys av vilka integritetsrisker förslaget innebär.

Datainspektionen är också kritisk till utredningens förslag om bevarandeförläggande. Enligt utredningen kan bevarande av uppgifter inte i sig anses som integritetskänsligt. Datainspektionen delar inte den uppfattningen, utan anser att även själva bevarandet utgör ett integritetsintrång. Föreläggandet kan också komma att riktas mot till exempel en arbetsgivare, advokat, läkare eller annan som den vars meddelande ska bevaras kan ha förtrolig kommunikation med eller står i beroendeställning till.

Även Justitieombudsmannen, JO, är tveksam till de båda föreslagna tvångsmedlen. JO befarar att föreläggande av utlämnande av uppgifter för att ett beslut om husrannsakan ska kunna verkställas kan komma att riktas mot personer som senare själva blir misstänkta för brott i det utredda ärendet.

JO Cecilia Renfors pekar också på att det kan innebära ett avsevärt integritetsintrång att förelägga någon att bevara till exempel e-post för ett eventuellt framtida utlämnande. Dessutom är det svårt att göra en rimlig proportionalitetsbedömning när man inte säkert kan säga vilket bevarat material som i framtiden kan lämnas ut till de brottsutredande myndigheterna.

Justitiekanslern, JK, efterlyser även hon i sitt remissvar en mer utförlig analys av nyttan med tvångsmedlen, i relation till det integritetsintrång de kan innebära.

Till Datainspektionens remissyttrande

Till JO:s remissyttrande