Två mål som kammarrätten avgjorde den 22 december 2014 gäller frågan om anställda i revisionsfirman PWC har fått köpa värdepapper i bolaget på förmånliga villkor. Kammarrätten bedömer att det finns en stor osäkerhet i Skatteverkets uppskattade marknadsvärde och avslår Skatteverkets överklagande. Därmed gäller förvaltningsrättens dom om att upphäva Skatteverkets beslut att påföra PWC arbetsgivaravgifter.

De anställda i PWC har fått köpa aktier i bolaget för 10 kronor per aktie. Aktierna är onoterade. Om aktiernas marknadsvärde var högre vid köpet än vad de anställda har betalat, anses bolaget ha givit dem en avgiftspliktig förmån, som ska beskattas. Det är Skatteverket som måste visa att marknadsvärdet är högre än 10 kronor.

Skatteverket gjorde en värdering som byggde på bolagets avkastningsförmåga och beräknade förmånsvärdet till 35 000 kronor per aktie. PWC invände att aktierna skulle värderas med hänsyn till de restriktioner och villkor som gäller för förvärv, ägande och avyttring av aktierna. En sådan värdering ger inte ett högre värde än 10 kr.

Två ekonomiprofessorer, Ian Cooper och Kenth Skogsvik, som hördes som vittnen i målet stöder PWC:s uppfattning om värderingen. De menade att Skatteverkets värdering utgår från felaktiga antaganden och inte beaktar att det handlar om ett partnerägt företag eller att aktierna är ett sätt att distribuera det överskott som genereras i bolaget. Dessutom var de kritiska till att Skatteverket inte beaktade riskerna och inte tog hänsyn till restriktioner och skyldigheter som gällde för att handla med och inneha aktierna.

Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att de restriktioner och skyldigheter som är förknippade med aktierna innebär att de saknar en betydande del av de karaktäristika som normalt kännetecknar en aktie. Kammarrätten anser att alla de restriktioner och skyldigheter som också innebär en risk i avkastningen på investeringen bör beaktas när marknadsvärdet uppskattas, och att Skatteverket inte har visat att det belopp som verket har uppskattat kompenserar för risken.

Enligt kammarrätten finns det en stor osäkerhet i det uppskattade marknadsvärde som Skatteverket har räknat fram. Därför har Skatteverket inte gjort sannolikt att marknadsvärdet överstiger 10 kronor per aktie.

Kammarrättens i Stockholm dom i målen 701–702-14