Den 1 oktober 2011 trädde reformen om förbättrat skydd mot stalkning i kraft. Reformen innebar att en ny straffbestämmelse om olaga förföljelse infördes i brottsbalken. Samtidigt ersattes besöksförbudslagen med lagen om kontaktförbud.

År 2012 registrerades drygt 900 anmälningar om olaga förföljelse och knappt 800 året därpå. Under perioden 2011-2013 ledde endast 265 anmälningar till åtal. Hälften av åtalen resulterade i en fällande dom. Möjligheten att besluta om fotboja för dem som fysiskt överträder ett utvidgat kontaktförbud har heller inte utnyttjats i någon större utsträckning. Fotboja har bara använts två gånger fram till och med 2014. Att fotboja har använts så sällan beror, enligt Brå, på att lagen trädde i kraft innan den tekniska lösningen fanns på plats hos polisen och på att kriterierna för att besluta om fotboja är stränga.

 

Rapporten: Olaga förföljelse. Tillämpning av den nya straffbestämmelsen.

Rapporten: Kontaktförbud. En utvärdering av ändringarna i lagaen 2011.